Aktuelt nyheter
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Aktuelt hoved
Korpset
 Hva skjer?
Kalender
Nyheter
Reiå
Vindusvask
Årsmeldinger
 
Kontakt
Korpset
Multimedia
Relaterte sider

Retningslinjer for dugnad og ikke-musikalske oppdrag

Vedtatt av styret 22. april 2002

1. Dugnader og ikke-musikalske oppdrag skal fungere som en sekundær inntektskilde for korpset, og skal tilpasses korpsets øvrige aktivitetsnivå.

2. Styret utnevner en av sine representanter som hovedansvarlig for alt dugnadsarbeid. Alle dugnader og ikke-musikalske oppdrag skal avtales gjennom vedkommende.

3. Som dugnadsarbeid regnes hovedsaklig inntektsbringende arbeid av ikke-musikalsk art utført for eksterne oppdragsgivere.

4. Ved konserter og andre prosjekter i regi av Klepp Hornmusikk, som krever mye ekstraordinær, ikke-musikalsk innsats fra korpsmedlemmer, kan styret regne dette som dugnadsarbeid. Dette skal i så fall formidles til medlemmene i forkant av prosjektet.

5. Dugnader skal i den grad det er mulig tilrettelegges slik at alle korpsmedlemmer skal kunne gjøre en innsats, og i størst mulig grad være basert på frivillighet.

6. Det føres timer per medlem på utført dugnadsarbeid. Dugnadsansvarlig fører timeregnskap for alle medlemmer i samråd med kasserer og resten av styret.

7. Ved regnskapsavslutning skal alt overskudd fra dugnadsarbeid summeres, og en timelønn felles for samtlige dugnader beregnes etter følgende formel:

P = [ (Totalt overskudd) / (Totalt antall arbeidstimer) ] x 50 %

Ved interne prosjekter, der dugnadsarbeidet inngår som en del av en større helhet, avgjør styret hvor stor del av overskuddet som skal regnes som dugnadsmidler . Dersom et prosjekt ikke går med overskudd settes dugnadsdelen til 0, men timene skal likevel registreres og tas med i det totale dugnadsregnskapet.

Maksimal timelønn er kr 60,-

8. Opptjente dugnadsmidler avsettes på egen konto og godskrives medlemmene ved regnskapsavslutning. Saldoen for den enkelte medlem beregnes etter følgende formel:

S = (Saldo fra foregående sesong) + (Antall timer) x Timelønn

9. Kun godskrevne midler kan disponeres fra dugnadskontoen. Dugnadstimer utført i inneværende regnskapsår kan først disponeres i påfølgende sesong.

10. Uttak fra dugnadskontoen kan gjøres i forbindelse med turer, seminarer og andre prosjekter etter styrevedtak. Dugnadsmidler kan brukes til å dekke den enkeltes utgifter i forbindelse med slike prosjekter, dersom vedkommende ønsker det. Ubenyttede midler overføres til påfølgende sesong.

11. Dersom et medlem slutter i korpset overføres vedkommendes opptjente midler til korpskassen.

12. Renteinntekter og eventuell annen avkastning av dugnadsmidlene tilfaller korpskassen.

Publisert 24.04.2002 kl 00:00

OVERSIKT
  •  
  • Oversikt
  •  
  • Arkiv
    Klepp Hornmusikk © 1997 - 2023Postboks 129, N-4358 KLEPPE