Korps R1
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Korps hoved
Aktuelt
Kontakt
Korpset

Dirigenten
Historie
Vedtekter
Visjon
 

Multimedia
Relaterte sider

Visjon

"Klepp Hornmusikk skal etablere seg som et av de ledende og mest markante janitsjarkorpsene i regionen."

Målsettinger

Med målsettinger menes de mål det må jobbes mot for å oppfylle korpsets visjon:

A. Klepp Hornmusikk skal være en synlig og attraktiv aktør i det lokale kulturliv.
B. Medlemskap i Klepp Hornmusikk skal være attraktivt både musikalsk og sosialt.
C. Klepp Hornmusikk skal ha en intern drift preget av kvalitet og bredt engasjement.
D. Klepp Hornmusikk skal være et publikumsvennlig korps med høy musikalsk kvalitet.

Strategi

Strategien betegner hvordan målsettingene over skal nås.

A. Klepp Hornmusikk skal være en synlig og attraktiv aktør i det lokale kulturliv.

Klepp Hornmusikk skal derfor:
A1. Styrke kontakten og samarbeidet med skolekorpsene i kommunen, kulturskolen og det øvrige kulturliv.
A2. Profilere seg og skape positiv oppmerksomhet.
A3. Opparbeide seg og ivareta et godt navn og rykte.

B. Medlemskap i Klepp Hornmusikk skal være attraktivt både musikalsk og sosialt

Klepp Hornmusikk skal derfor:
B1. Skape bevissthet hos medlemmene mht. fremmøte og holdning.
B2. Bruke gruppeøvelser aktivt for å bedre samspillet i gruppene.
B3. Bruke seminarer, turer og sosiale sammenkomster til å utvikle korpset både musikalsk og sosialt.
B4. Arbeide for et godt sosialt miljø.

C. Klepp Hornmusikk skal ha en intern drift preget av kvalitet og bredt engasjement.

Klepp Hornmusikk skal derfor:
C1. Sikre god og stabil økonomi gjennom bevisst styring.
C2. Etablere og ivareta et godt samarbeid med næringslivet.
C3. Utvikle og effektivisere styringsstrukturen i korpset.
C4. Sikre kontinuerlig forbedring gjennom dokumentasjon av gjennomførte prosjekter.
C5. Sikre tilfredsstillende kommunikasjon mellom styrende organer og øvrige medlemmer.
C6. Bruke vedtekter, visjon, målsettinger og strategi aktivt.

D. Klepp Hornmusikk skal være et publikumsvennlig korps med høy musikalsk kvalitet.

Klepp Hornmusikk skal derfor:
D1. Ha en åpen holdning til nyskapning.
D2. Utvikle nye og videreutvikle eksisterende konsertkonsepter.
D3. Utvikle en profesjonell holdning til musikken som fremføres.
D4. Etablere og ivareta et godt forhold til publikum og støttespillere.

Virkemidler

Med virkemidler menes de mer konkrete handlinger som kan og bør tas i bruk for å nå de definerte målsettingene. Ett og samme virkemiddel kan brukes for å nå flere av målsettingene. I dette utkastet er virkemidlene derfor fordelt på følgende områder: Musikalske virkemidler, medlemsutvikling, markedsføring og styringsform.

Musikalske virkemidler

Klepp Hornmusikk skal:
 • Skape større utfordringer for den enkelte innad i gruppene, i samarbeid med dirigent.
 • Sørge for tilfredsstillende øvingsforhold.
 • Oppmuntre til gruppeseminarer og egeninnsats gjennom hjemmeøving.
 • Utvikle korpset musikalsk gjennom et programvalg tilpasset gruppenes og korpsets nivå.
 • Fokusere på større konsertprosjekter fremfor spilleoppdrag av mindre viktighet.

  Medlemsutvikling

  Klepp Hornmusikk skal:
 • Klargjøre den enkeltes rolle i korpset.
 • Utarbeide et dokument som beskriver medlemmenes rettigheter og plikter i korpset.
 • Prioritere skolekorpsmedlemmer ved opptak av nye medlemmer.
 • Aktivt informere alle nye medlemmer om deres rettigheter og plikter.
 • Sørge for jevn informasjonsflyt i korpset
 • Effektivisere og utvikle informasjonsrutinene i korpset.
 • Styrke samholdet og kameratskapet i korpset gjennom sosiale sammenkomster.

  Markedsføring

  Klepp Hornmusikk skal:
 • Aktivt informere støttemedlemmer om aktiviteter gjennom året.
 • Aktivt informere støttespillere i næringslivet og kulturlivet.
 • Bruke massemedier aktivt for markedsføring gjennom annonser og pressemeldinger.
 • Bruke egne sider på internett til aktuell og generell informasjon

  Styringsform

  Klepp Hornmusikk skal:
 • Aktivt benytte prosjektkomiteer til gjennomføring av arrangementer.
 • Klargjøre de enkelte komiteer og utvalg sine roller i korpset
 • Avholde medlemsmøter jevnlig for å trekke flere inn i styringen av korpset.
 • Bedre kommunikasjonen mellom styret og de ulike komiteer og utvalg.

 • Visjon

 •  
 • Oversikt
   
 •  
 • Visjon
 •  
 • Målsettinger
 •  
 • Strategi
 •  
 • Virkemidler
  Klepp Hornmusikk © 1997 - 2024Postboks 129, N-4358 KLEPPE